tisdag 17 mars 2015

Talet och lärandet

Vi har nu arbetat med kapitel 7 och 8 i Gibbons bok Lyft språket lyft tänkandet. Uppgiften var:

En observationsuppgift i kollegas klassrum – tillsammans:
Gör en observationsuppgift i en kollegas klassrum under minst en lektion. Ditt fokus ska vara på interaktionen, vilken typ av frågor som ställs, vem ställer frågor, talutrymme, tanketid, uppföljande frågor  osv. Använd ett observationsprotokoll under tiden du observerar.
Gör sammanfattande anteckning med reflektioner som också kopplas till innehållet i kap 7.

Jag besökte en kollega som höll en lektion i matematik. Jag kom med in i början av lektionen och min kollega körde igång lektionen direkt. Det verkade som att eleverna visste vad de skulle göra och många satte igång att räkna matte på en gång. Kollegan hänvisade till en anteckning på tavlan som talade om hur långt eleverna skulle ha räknat i boken. För att peka på några saker jag såg hos min kollega använder jag min läslogg som ni kan se nedan.

Reflektioner
Rad 1 om begripligt inflöde:
Jag har jag tolkat det som, när jag lyssnade på några av min kollegas elever som samtalade om olika matematiska problem, att eleverna hade fått olika begrepp som de skulle använda i sina lösningar. Det handlade om area, bas, höjd osv. Eleverna pratade om begreppen och använde dem i sin interaktion. Detta gällde några elever som satt tillsammans kring ett bord. De samarbetade och jag förstod det som att de hade förståelse för dessa begrepp så att de kunde använda dem i sina samtal och diskussioner.


Rad 2 om att delta i interaktion:
Gruppen av elever som jag beskriver ovan gör verkligen detta, de deltar i omfattande interaktion och får möjlighet att delta och använda ämnesspråket. En reflektion är att detta var ett fåtal elever i klassen som jag hörde prata på detta sätt och jag tänker att om de hade fått diskutera lösningen i helklass så hade fler elever fått ta del av deras samtal och läraren hade kunnat stötta vidare.Rad 3 om hur eleverna använder språket i samtal:
Jag har inga särskilda reflektioner kring detta då jag och min kollega inte pratat om det tillsammans utifrån min observation. Men, jag uppfattade det som att klassen jag var i var vana att samarbeta och hjälpa varandra framåt med hjälp av samtal och inte bara rätt svar på en uppgift. De förklarade hur de tänkte.

Läslogg 

Lyft Språket Lyft Tänkandet av Pauline Gibbons, 2009

Kapitel 7


Citat
Reflektion
Konsekvens
“...begripligt inflöde ska ligga steget för det som eleven faktiskt kan producera, eftersom språklig förståelse alltid föregår språklig produktion.” Gibbons 2009 s. 194
Jag tänker på hur många gånger jag läst en elevtext där det i samtal med eleven framkommer att eleven inte riktigt förstått vad hen skrivit.
Att arbeta gemensamt med ämnesspråket och språket i allmänhet är så viktigt och något jag i fortsättningen ska fokusera på i min egen undervisning.
“Eleverna måste få möjlighet att delta i omfattande interaktion, inte bara besvara frågor med enstaka ord.” Gibbons 2009 s. 194
Att samtala, diskutera och resonera muntligt i klassen är viktigt och hjälper eleverna framåt. Upprepning av begreppen tillsammans är likaså det viktigt för eleverna.
Jag skulle vilja att vi tillsammans i arbetslagen/ämneslagen skapade bra frågor, öppna frågor som leder till diskussion istället för konstaterade.
“...om man gör elever medvetna om hur de talar med varandra och hur de kan använda språket när de resonerar och löser problem tillsammans får detta positiva effekter på deras förmåga att använda språk för att tänka kritiskt och konstruktivt tillsammans.” Gibbons 2009 s. 215
Förra läsåret gjorde jag precis detta med mina niondeklassare. Jag gjorde det med tanke på det nationella provet i svenska då de skulle presentera, leda och delta i samtal. Jag ångrar givetvis att jag inte gjorde detta tidigare med tanke på det goda resultatet.
Jag kommer i fortsättningen vänja eleverna vid detta tidigt, redan i årskurs sju. Jag vill även uppmana alla mina kollegor i sina ämnen att göra detsamma. Det Gibbons skriver om handlade mer om ett övergripande samtalsmönster vilket jag tycker verkar väldigt bra att göra och jag kommer testa även det.

En sista reflektion kring detta är som jag skrivit tidigare att jag själv inte har några elever för tillfället och önskar att jag hade det. Jag vill ha besök av kollegor hos mig som tittar på hur jag gör i olika sammanhang och jag ser fram emot att få det när jag undervisar igen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar